Imam Al- Barbahari –rahimahullah- Sang Pembasmi Bid’ah dan Ahlul Bid’ah

Oleh Ustadz Muhammad Ali Ishmah Al-Medani

Keras, tegas, tidak kompromi dengan bid’ah dan ahlul bid’ah, serta kokoh membela sunnah. Itulah Imam al-Barbahari, profil kita di edisi kali ini. Mari kita mengenalnya lebih dekat.

Nama, Kunyah dan Nasabnya

Beliau adalah seorang imam, panutan, mujahid, syaikh dari madzhab Hanbali dan tokoh mereka di masanya. Kunyah beliau adalah Abu Muhammad, sedangkan nama beliau adalah al-Hasan bin Ali bun Khalaf dan nisbah beliau adalah Al-Barbahari. Nisbah ini diambil dari kata barbahar yang artinya perkakas yang dibawa dari Hindia.

Tempat Lahir dan Perkembangan Beliau

Sumber-sumber data yang ada pada kami tidak menyebutkan sedikitpun tentang kelahiran dan perkembangannya. Akan tetapi, kita ketahui bahwa beliau lahir di Baghdad dan tumbuh di sana. Beliau memiliki pengaruh dan terkenal di sana, di kalangan orang awam, terlebih legi di kalangan khusus mereka.

Al-Barbahari bergaul dengan sahabat-sahabat Imam Ahlus Sunnah wal Jama’ah lainnya, Imam ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau juga mengambil ilmu dari mereka. Dan karena mayoritas orang-orang Baghdad berpaham sunni, maka hal tersebut pun berpengaruh kepada beliau.

Guru-Guru dan Perjalanan Beliau Menuntut Ilmu

Sumber yang ada menceritakan bahwa beliau adalah orang yang sangat antusias dalam menuntut ilmu. Kebanyakan beliau mengambil ilmu dari murid-murid senior Imam Ahmad bin Hanbal. Akan tetapi tidak mendapatkan keterangan siapa saja yang menjadi guru beliau, kecuali dua orang saja, yaitu:

 1. Ahmad bin Muhammad bin Al-Hajjaj bin Abdul Aziz Abu Bakr Al-Marwazi. Beliau seorang Imam, faqih dan muhaddits yang tinggal di Baghdad dan juga pengikut Imam Anmad. Beliau wafat sekitar Jumadil Ila tahun 275 H.
 2. Sahl bin Abdillah bin Yunus At-Tustari Abu Ahmad. Beliau adalah seorang imam, ‘abid (ahli ibadah) dan zahid (ahli zuhud). Beliau memiliki petuah-petuah, nasihat-nasihat, dan karamah-karamah. Belay wafat di bulah Muharram tahun 283 H dengan usia kurang lebih 80 tahun.

Kedudukan Intelektual dan Pujian Ulama Terhadap Beliau

Belaiu adalah seorang imam yang berwibawa dan selalu berkata benar. Beliau adalah da’i sunnah dan mengikuti atsar, memiliki pengaruh dan kehormatan di sisi sultan. Majelis beliau dipenuhi dengan halaqah-halaqah hadits, atsar dan fiqih. Dihadiri mayoritas ulama hadits dan fiqih.

Abu Abdillah Al-Faqih menyatakan: “Bila engkau mendapati seorang penduduk Baghdad mencintai Abul Hasan bin Basyar dab Abu Muhammad Al-Barbahari, ketahuilah dia adalah Ahlus Sunnah.”

Imam Adz-Dzahabi dalam Al-Ibar dan As-Siyar menyatakan: “Beliau adalah seorang yang faqih dan seorang syaikh dari madzhab Hanbali di Irak. Ucapan dan keadaan beliau memiliki pengaruh yang besar, kemuliaan yang sempurna, mengajak kepada atsar, tidak merasa takut cercaan orang yang mengolok dalam membela agama Allah…”

Ibnul Jauzi menyatakan, “Beliau memliki ilmu yang banyak, zuhud…keras terhadap ahlul bid’ah.”

Ibnu Katsir menyatakan, “Beliau adalah seorang yang alim lagi zuhud, ahli fiqih madzhab hanbali, pemberi nasihat…Beliau keras terhadap ahlul bid’ah dan maksiat, memiliki pengaruh yang besar, dia dimuliakan oleh orang-orang khusus dan awam.’

Zuhud dan Wara’nya

Abu Hasan bin Basyar menyatakan: “Beliau meninggalkan warisan ayahnya sebanyak 70.000 dirham kerena wara’nya.”

Kata Ibnu Abi Ali, “Barbahari memiliki banyak mujahadah (kesungguhan) dan kedudukan dalam agama.”

Sikap Beliau Terhadap Ahli Bid’ah

Beliau keras dan tegas terhadap ahlul bid’ah. Menyerang mereka dengan tangan dan lisan. Dalam seluruh hal ini, beliau mengikuti dan menempuh jalan para Imam Ahlus Sunnah wal Jama’ah dalam menyikapi ahlul bid’ah. Beliau sangat antusias untuk menjaga kemurnian agama ini dan menjauhi seluruh bid’ah yang menempel padanya.seperti bid’ah Jahmiyah, Mu’tazilah (rasionalis), Asy’ariyah, Sufiyah, Syi’ah, Rafidhah, dan lain-lain.

Hal ni diungkapkan dalam karyanya seperti berikut: “Jauhilah olehmu bid’ah-bid’ah yang kecil, karena nantinya akan menjadi besar.” Dalam Syarhus Sunnah beliau mengatakan: “Ketahuilah, bahwa keluar dari ‘jalan lurus’ ada dua bentuk.

Pertama, seseorang tergelincir dari jalan ini sedangkan dia tidak mengingkan kecuali kebaikan. Maka jangan diikuti kekeliruannya. Kedua, seorang yang menentang kebenaran dan menentang orang-orang dahulu (salaf), orang tersebut sesat dan menyesatkan…”

“Jika engkau mendengar seseorang menyerang atsar dan tidak mau menerimanya, atau mengingkari sedikit saja hadits-hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, maka ragukanlah keislamannya karena jelek pendapat dan madzhabnya…”

“Ketahuilah, tidaklah sebuah bid’ah datang –sama sekali- kecuali karena keinginan, kehinaan, dan mengikuti teriakan orang yang berteriak…”

Perhatikanlah ucapan beliau ketika menyifati ahlul bid’ah: “Permisalan ahlul bid’ah seperti kalajengking. Dia menyembunyikan kepalanya dan tubuhnya di dalam tanah dan mengeluarkan ekornya. Bila mereka sudah kokoh beru menyengat. Begitulah ahlul bid’ah. Mereka bersembunyi di antara manusia. Bila telah kokoh, beru mereka mempropagandakan apa yang mereka inginkan.”

Sikap keras beliau terhadap mereka karena semangat beliau terhadap sunnah.

Murid-Murid Beliau

Banyak orang yang menuntut ilmu dan mengambil faidah dari beliau, diantaranya:

 1. Seorang imam, panutan dan ahli fiqih, Abu Abdillah bin Ubaidillah bin Muhammad al-Ukbari, yang dikenal dengan dengan nama Ibnu Baththah. Wafat pada bulan Muharram tahun 387 H (Al-‘Ibar 2/171 dan As-Siyar 16/529)
 2. Seorang imam, panutan, yang berbicara dengan hikmah, Muhammad bin Ahmad bin Isma’il al-Baghdadi Abul Husain bin Sam’un, seorang pemberi nasihat, benyak memiliki keistimewaan yang mengagumkan. Wafat pada pertengahan Dzulqa’dah 387 H.
 3. Ahmad bin Kamil bin Khalaf bin Syarah bin Abu Bakr.
 4. Muhammad bin Muhammad bin Utsman Abu Bakr.

Dan lain-lain.

Petikan dari Ucapan Beliau dan Sya’irnya

Ibnu Baththah berkata: “Aku pernah mendengar Al-barbahari berkata: ‘Bermajelis untuk saling memberi nasihat berarti membuka pintu faidah, dan bermajlis untuk berdebat berarti berarti menutup pintu faidah.’”

Sya’ir beliau:

Barangsiapa yang jiwanya merasa puas dengan bekalnya.

dia merasa cukup dan menjadi muttabi’

alangkah indahnya sikap qana’ah

berapa banyak yang rendah menjadi tinggi

jiwa seseorang akan menjadi sempit bila kehilangan bekalnya.

Kalau dia bersabar dengan Rabb-nya,

niscaya menjadi lapang.”

Di antara karya beliau yang terkenal adalah Syarhus Sunnah.

Ujian yang Menimpa Beliau dan Wafatnya

Beliau memiliki pengaruh dan wibawa di kalangan masyarakat umum khusus memiliki pengaruh yang besar di sisi penguasa. Tapi, ahlul bid’ah terus menerus memusuhi beliau. Mereka berhimpun mempengaruhi sultan dan membakarnya. Hingga khalifah Al-Qahir memerintahkan seorang menterinya, Ibnu Muqilah di tahun 321 H. untuk menangkap beliau dan teman-temannya. Al-Barbahari bersembunyi, sedangkan rekan-rekannya yang senior ditangkap. Mereka digiring menuju Bashrah. Kemudian, Allah menghukum Ibnu Muqilah dengan menjadikan khalifah Al-Qahir balik membencinya. Dia melarikan diri dan jabatannya dicopot oleh Al-Qahir dan rumahnya dibakar. Akhirnya Al-Barnahari kembali kepada keluarganya.

Akan tetapi, ahlul bid’ah terus-menerus menghasut khalifah Ar-Radli hingga diumumkan di Baghdad bahwa semua sahahabat Imam Al-Barbahari dilarang berkumpul, walaupun hanya dua orang. Kemudian, beliau bersembunyi dan wafat dalam keadaan bersembunyi di bulan Rajab tahun 328 H. atau tahun 329 H. menurut penjelasan di Thabaqat Al-Hanabilah 2/44. beliau dikubur di rumah saudara perempuan Tuzun. Ketika beliau dikafankan dan bersama jenasah baliau ada seorang pembantu, dia menshalati beliau sendiri. Saudara perempuan Tuzun tadi melihat dari lubang kamar bahwa di rumah itu penuh dengan orang-orang yang berpakaian putih menshalati beliau. Dia menjadi takut dan mencari si pembantu kemudian dia menceritakan apa yang dilihatnya. Pembantu itupun bersumpah bahwa dia tidak membuka pintu.

Pernikahan Beliau

Sejarah menyebutkan bahwa di akhir umurnya, beliau menikah dengan seorang budak.

Seorang Allah merahmat beliau, sebagai seorang imam, panutan, sunni dan pedang yang terus terhunus terhadap ahlul bid’ah dan orang zindiq.

Sumber Riwayat Beliau

 1. Thabaqat Al-Hanabilah, Ibnu Abi Ya’la 2/18-45.
 2. Al-Muntadhan, Ibnu Jauzi 14/14-15.
 3. Al-Kamil fit-Tarikh, Ibnul Atsir 8/278.
 4. Al-‘Ibar fi Khabariman Ghabar, Adz-Dzahabi 2/33.
 5. As-Siyar, Adz-Dzahabi 15/90-95.
 6. Tarikhul Islam, Adz-Dzahabi hal.258-260.
 7. Al-Bidayah, Ibnu Katsir 11/213-214.
 8. Al-Wafi, Ash-Shafadi 12/146-147.
 9. Mir’atul Jinan, Al-Yafi’i 2/286-287.
 10. Syadzarat Adz-Dzahab, Ibnul Ma’ad 2/319-323.
 11. Al-Minhal Ahmad, Ulaimi 2/26-39.
 12. Al-Manaqibul Imam Ahmad, Ibnul Jauzi, hal 512-513.
 13. Al-Maqshadul Arsyad, Ibnu Muflih 1/228-230.
 14. Jami’ul Jayasy, Yusuf Abdul Hadi 4/8113.
 15. Al-A’lam, Az-Zarkali 2/201.
 16. Mu’jamul Mu’allifin, Ridha Kahalah 3/253.
 17. Tarikh Turats Arabi, Sazkin 1/3/234-235.

Maraji’:

 1. Syarhus Sunnah hal. 13-12.
 2. Siyar A’lamin Nubala’ 15/90-95.
 3. Al-Ansab, As-Sam’ani 1/307-308.

Sumber: http://salafiyunpad.wordpress.com

Iklan
 1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s